ممیزی داخلی ISO 9001:2015

ممیزی داخلی ISO 9001:2015

یکی از مهمترین و ضروری ترین آموزش ها بخصوص برای سازمان هایی که استاندارهای ایزو را پیاده سازی نموده اند ، آموزش ممیزی داخلی ایزو می باشد.با توجه به الزام بودن داشتن صلاحیت ممیزان داخلی، کارشناسان باید با الزامات ممیزی داخلی آشنا باشند.