ممیزی داخلی ISO 14001:2015

ممیزی داخلی ISO 14001:2015

در این دوره مخاطبان با نحوه ممیزی سیستم‌های مدیریت محیط زیست آشنا می‌شوند و به آنچه كه باید بر اساس استانداردISO 19011:2011 در هنگام ممیزی مدیریت محیط زیست به آن توجه نمایند، آشنا می گردند. شناخت دقیق الزامات و تغییرات کلیدی در استاندارد ISO 14001:2015 و چگونگی ممیزی الزامات جدید ، نحوه برنامه‌ریزی ممیزی‌های داخلی، نحوه رفتار به هنگام ممیزی، مراحل اجرای موفق ممیزی داخلی، تشخیص عدم انطباق و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی آن ها در این دوره آموزشی مطرح گردیده است.