سرممیزی ISO 45001:2018

سرممیزی ISO 45001:2018

دوره سرممیزی ایزو 45001 ، با یادگیری دانش ومهارت هدایت و تکنیک های ممیزی بر اساس الزامات سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ISO 45001 شما می توانید گواهینامه بین المللی سر ممیزی ایزو 45001 دریافت نمایید.