رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس راهنمای ISO 10002:2018

رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس راهنمای ISO 10002:2018

این استاندارد یک الگوی بین‌المللی برای طراحی و به‌کارگیری سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری می‌باشد.اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری، بدون توجه به‌اندازه، محل و نوع کار می‌تواند به بهبود تولیدات، فرآیندها و ارائه خدمات ختم شود و جایی که شکایات به طرز صحیح رسیدگی شود می‌تواند منجر به افزایش رضایت مشتریان و ایجاد مشتریان وفادار در سازمان گردد. این استانداردهای بین‌المللی با استاندارد ISO 9001 هماهنگی دارند و می‌توانند به‌صورت یکپارچه با این استاندارد و یا به‌صورت مستقل در سازمان‌ها به کار گرفته شوند.