مهندسی و ساخت وساز

 مهندسی و ساخت وساز

صنایع مهندسی و ساخت و ساز

عملیــات ســاختمانی و عمرانــی بــا توجــه بــه گســتردگی آن، در بیشــتر کشــور هــای جهــان در صــدر فعالیــت هــای حادثــه آفریــن قــرار دارد. وجــود خطــرات و عوامــل زیــان آور گوناگــون در کارگاه هــای ســاختمانی، ایــن صنعــت را بــه یکــی از پرمخاطــره آمیزتریــن صنایــع در دنیــا تبدیــل کــرده اســت، ایــن صنعــت حــدود هفت درصد مشــاغل جهــان را دارد، امــا مســئول 30 تا 40 درصد صدمات جانی در جهان است. در ایــران نیــز بررســی گــزارش هــای آمــاری ســالانه منتشــر شــده توســط اداره کل بازرســی کار و امــور اجتماعــی نشــان میدهــد کــه حــدود 35درصــد حــوادث ناشــی از کار، مربــوط بــه فعالیــت هــای ســاختمانی و عمرانــی بــوده کــه متاســفانه بیشــترین آن هــا منجــر بــه فــوت و بقیــه نیــز منجــر بــه مصدومیــت شــدید یــا نقــص عضــو شــده انــد. در حــال حاضــر حــوادث ناشــی از کار بــه عنــوان ســومین عامــل مــرگ و میــر در جهــان، دومیــن عامــل مــرگ و میــر در ایــران بعــد از تصادفــات رانندگــی و یکــی از فاکتورهــاي مهــم بهداشــتی، اجتماعــی و اقتصــادي در جوامــع صنعتــی و در حــال توســعه می باشد. در واقع صنایع ساختمان همواره با چالشهای فراوان و منحصر به فردی همراه بوده این چالشها شامل اطمینان از چگونگی اتمام پروژه ها طبق برنامه، حصول اطمینان از ایمنی و کیفیت محصولات استفاده شده.کنترل هزینه های بیش از حد، رعایت استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکتها و تاثیر مدیریت ریسک اعمال شده در هر مرحله از راه می باشد.

شرکت مودی اینترنشنال قشم با استفاده از نیروی مجرب به تقویت یکپارچگی و انطباق فرآیند ها و اجرای صحیح برنامه ها و ایمن سازی فرآیند های مهندسی نقش موثری در ساده سازی و بهینه سازی پروژه های این صنعت ایفا میکند. ما با تخصص و خدمات متنوع در سراسر جهان ، زنجیره های تأمین از تولید ، تجهیزات ، دارایی ها و فرآیندهای صنعتی شما را پشتیبانی می کنیم.

صنعت مهندسی و ساخت وساز با جهانی سازی و تنظیم نحوه بهینه سازی تولید ، تجهیزات ، و فرآیندها ، به سرعت در حال تغییر است. هر کجا در زنجیره تأمین قرار بگیرید ، تمرکز شما بر روی افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان ، هزینه و زمان بازاریابی است ، پس بهتر است که با استانداردهای محلی و بین المللی مطابقت داشته باشید تا ریسک تجارت را به حداقل برسانید.

شرکت مودی با ارائه راه حل های تضمین کیفیت خلاقانه برای پاسخگویی نیازهای شما خدمات ارائه می دهد . شبکه متخصصین ما از کمک به شما در آوردن تجهیزات صنعتی و کارآمد به بازارهای سراسر جهان ، تا اطمینان از انطباق با مقررات ، شما را قادر می سازد تا با خیال راحت پیش بروید. در زمینه تضمین کیفیت ، آزمایش ، بازرسی و صدور گواهینامه ، و همچنین خدمات آموزشی و مشاوره ای ، کمک به طراحی و توسعه محصول و فرآیند ، مدیریت و بهینه سازی کارخانه خدمات ارائه می دهیم ، همچنین تخصص ما به شما آرامش می بخشد تا خدمات شما سازگار و رقابت پذیر باشد.

 

خدمات بازرسی فنی صنعتی

ما در مودی از بازرسی فروشنده گرفته تا تسریع و ممیزی فنی ، بازرسی ضمن خدمت و تست غیر مخرب ، وکلیه خدمات مورد نیاز مشتریان در صنایع مختلف در سراسر جهان را پشتیبانی میکنیم. تجربه ، تخصص و نوآوری های ما به مشتریان کمک می کند تا از کیفیت محصولات ، فرآیندها و دارایی های خود اطمینان حاصل کنند.

صدور گواهینامه سیستم

فراموش نکنین که محصول یا خدمات شما باید به خوبی سیستم مدیریتی باشد که از آن پشتیبانی می کند. ما ابزارهایی را برای ارزیابی و بهبود مستمر فرآیندهای تجاری به شما ارائه می دهیم. در واقع مودی فراتر از استانداردها و با سطح بالایی از تخصص فنی و رویکرد مشتری مداری ، به ارائه ممیزی هایی که ارزش استراتژیکی به کسب و کار شما می بخشد ، نگاه می کند.

مدیریت یکپارچه دارایی

حفظ و حراست از یکپارچگی عملیاتی امکانات و تجهیزات در ارائه محصولات به مصرف کنندگان از اولویت بالایی برخوردار است. خدمات مدیریت یکپارچگی دارایی ما مانند خدمات مهندسی ، بازرسی به مالکان و اپراتورها کمک می کند تا حداکثر ارزش دارایی را بدست آورند در حالی که خطر را به حداقل می رسانند و ایمنی را بهبود می بخشند.

خدمات در رابطه با کارکنان فنی

داشتن افراد مناسب در زمان مناسب و در جای مناسب برای موفقیت در پروژه حیاتی است. خدمات کارکنان فنی در سراسر جهان به شما این امکان را می دهد تا ضمن کاهش زمان و هزینه استخدام ، روی کار اصلی خود تمرکز کنید.

بازرسي مقاوم سازي و بهسازي ساختمان و سازه ها

 • بازرسی کیفیت مراحل طراحی و ساخت
 • بازرسی HSE
 • بازرسی های ساختمانی ارزیابی ریسک در پروژه
 • خدمات در رابطه با مدیریت پروژه
 • بازرسی کیفیت برای بیمه ساختمان

بازرسی کیفیت مراحل طراحی و ساخت

بر اساس این بازرسی از انطباق کامل فرایند های طراحی و ساخت با معیارهای مشخص شده با استانداردهای بین المللی، آیین نامه ها، ضوابط و مقررات کشوری اطمینان حاصل می کنید.

ساخت و ساز ساختمان

برای کلیه محصولات ساختمانی و پروژه های ساختمانی و زیربنایی خود از متخصصین مجرب استفاده کنید ، ما به عنوان شرکتی با توانایی ارائه مجموعه کاملی از قابلیت های مربوط به آزمایش و صدور گواهینامه مربوط به محصول و خدمات آن ، بازرسی و مشاوره مرتبط با پروژه ، سطح بالایی از توانایی ها را در صنعت برای مشتریان به ارمغان می آوریم، درواقع شرکت مودی یکی از راه حل های شما برای دسترسی سریعتر و مقرون به صرفه به بازارهای داخلی و بین المللی است.

 • مميزي و مهندسي انرژي در صنعت ساختمان
 • ارزيابي ريسک و تهيه گزارش
 • انجام بازرسي هاي کيفيت، تحليل هاي مورد نياز و ارائه گزارش به شرکتهاي ذينفع در مراحل متفاوت طراحي و ساخت
 • ارائه کليه خدمات بازرسي کيفيت در مراحل طراحي و ساخت
 • ارزيابي هاي مرتبط با استحکام و مقاومت بنا و ارائه تحليلهاي لازم
 • مهندسی و ممیزی انرژی در صنعت ساختمان

فرآیند مهندسی و ممیزی انرژی ساختمان بر مبنای استانداردها و دستورالعمل‌های ملی و یا بین‌المللی به‌صورت  اندازه گیری و تعیین شاخص‌های عملکرد انرژی در ساختمان و انجام محاسبات و مدل‌سازی بارهای ساختمان و در نهایت تعیین سطح کیفیت عملکرد انرژی ساختمان مطابق با استانداردهای جهانی و معیارهای مصرف انرژی انجام میشود. در نهایت شرکت مودی اینترنشنال قشم پس از اجراي موفقيت آميز بازرسی و یا ممیزی بر اساس معيارهاي توافق شده با ذينفعان، گواهينامه مربوطه را براي مشتری مورد نظر، صادر مينمايد