قوانین مربوط به نحوه استفاده از گواهینامه و آرم شركت

قوانين مربوط به نحوه استفاده از گواهينامه و آرم شركت

هدف

از تدوین این دستورالعمل تشریح و مقررات عمومی استفاده از لوگوی شرکت MIQC و NACI و همچنین حقوق استفاده توسط شرکت های گواهی شده توسط MIQC در هنگام دریافت گواهی نامه یا ابطال و استرداد گواهینامه و پیامدهای متعاقب سوء استفاده و كاربرد خلاف مقررات از نماد شرکت MIQC و مرکز ملی تائید صلاحیت (NACI) می‌باشد

دامنه كاربرد

این دستورالعمل برای تمامی شرکت های گواهی شده توسط شرکت مودی اینترنشنال قشم سرتیفیکیشن (MIQC) کاربرد دارد.

مسئولیت اجرا

مسئولیت اجرای این دستورالعمل برعهده شرکت های گواهی شده توسط شرکت مودی اینترنشنال قشم سرتیفیکیشن (MIQC) کاربرد دارد.

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیر واحد فنی و مدیر قرارداد های شرکت MIQC می‌باشد.

مراجع الزامی

ISO/IEC 17030:2003: Conformity assessment — General requirements for thirdparty marks of conformity

NACIW-01

استفاده از لوگوی شرکت مودی اینترنشنال قشم (MIQC)

شرکت هایی که توسط شرکت مودی اینترنشنال قشم سرتیفیکیشن (MIQC) گواهی شده و گواهینامه آنها معتبر است مجاز به استفاده از آرم و لوگوی شرکت MIQC در تبلیغات، بروشور، رسانه های تبلیغاتی ( سایت اینترنتی، شبکه های ارتباطی و ...) و موارد مشابه می‌باشند. به شرط آنکه مشخص باشد گواهینامه صادر شده به سیستم مدیریت کیفیت گواهی شده اشاره دارد. ( لوگو نباید به گونه ای استفاده شود که به معنای تائید محصول/ خدمت خاصی از آن سازمان تلقی گردد.) همچنین شرایط زیر در استفاده از لوگو باید رعایت گردد.

استفاده از لوگو سبب برداشت اشتباه از دامنه صدور و شمول گواهی نامه نشود.

پس از تعلیق/ ابطال گواهینامه هر گونه استفاده از آرم و لوگوی MIQC متوقف شود.

در صورت محدود شدن/ تغییر دامنه شمول گواهینامه، اصلاحات مقتضی و متناسب با دامنه جدید در تمامی مواردی که پیشتر از لوگوی MIQC استفاده شده است، اعمال گردد.

لوگوی شرکت MIQC نباید بر روی محصول، بسته بندی، گواهینامه های کالیبراسیون یا سایر گواهینامه های انطباق استفاده شود. همچنین لوگو/ گواهینامه صادر شده نباید به گونه ای استفاده شود که دلالت بر تائید محصول/ خدمت سازمان شود.

لوگوی شرکت MIQC نباید به گونه ای استفاده شود که دلالت بر گواهی شدن سازمان در دامنه شمول های تائید نشده توسط MIQC داشته باشد.

لوگوی شرکت MIQC نباید در مجوز ها/ پروانه ها و سایر لایسنس های صادر شده توسط کارفرما استفاده شود.

استفاده از لوگوی مرکز ملی تایئد صلاحیت ایران (NACI)

لوگوی مرکز ملی تائید صلاحیت ایران NACI – مطابق با تصویر انتهای این دستورالعمل- تنها باید در کنار لوگوی شرکت MIQC و به همراه شماره 3 رقمی ثبت گواهینامه تائید صلاحیت شرکت MIQC (107) به گونه ای استفاده شود که بیانگر تائید سیستم مدیریت آن شرکت از سوی شرکت مودی اینترنشنال تحت اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI) باشد.

لوگوی مرکز ملی تائید صلاحیت در موارد زیر می‌تواند استفاده شود:

بر روی اسناد اداری، سربرگ ها و نامه ها.

آن دسته از تبلیغات شرکت که نشان دهنده تائید سیستم مدیریت آن باشد.

نمایشگاه ها.

دیوار های داخلی و درب ها.

کارت ویزیت

لوگوی مرکز ملی تائید صلاحیت در موارد زیر نباید مورد استفاده قرار گیرد:

محصول نهایی و یا بسته بندی آن و یا به هر نحوی گه دلالت بر تائید محصول سازمان نماید.

بر روی محصولات تبلیغاتی شرکت ( سر رسید، قلم و ...)

بر روی وسایل نقلیه.

بر روی دیوار های خارجی.

بر روی پرچم.

همچنین در موارد زیر نیز نباید لوگوی NACI استفاده شود.

در سایت های کاری شرکت که در دامنه شمول گواهینامه دریافتی نباشد.

بر روی مجوز ها/ لایسنس ها و سایر اعتبار هایی که از سوی مشتری صادر می‌شود.

سایر شیوه هایی که مشتریان سازمان را گمراه نماید.

تذکر: نماد مرکز ملی تائید صلاحیت (NACI) باید نماد هم اندازه و ابعاد نماد MIQC و در یک کادر به همراه نماد MIQC مورد استفاده قرار گیرد.( استفاده از نماد NACI بدون نماد MIQC تخلف محسوب می‌گردد.)

تذکر: توصیه می‌شود از نماد مرکز ملی تائید صلاحیت (NACI) در ابعاد واقعی آن (5.5*4 سانتی متر) استفاده گردد. در صورتی که امکان استفاده از آن در ابعاد واقعی نباشد، ابعاد جدید باید متناسب با ابعاد فوق باشند.

تذکر: در صورت استفاده از نماد NACI به صورت سیاه و سفید، باید وضعیت پرینتر در حالت Grayscale قرار گیرد.

تذکر: هرگاه یك شركت وابسته به شركت مادر، گواهی شود، نباید هیچگونه شبهه ای در مورد اینكه گواهی متعلق به كدام بخش از شركت مادر می‌باشد ، وجود داشته باشد. استفاده از لوگوی MIQC و NACI نباید بگونه ای انجام پذیرند ، گویی كه سایر شركت های وابسته نیز گواهی شده اند.

 

سوء استفاده و کاربرد خلاف مقررات از نماد MIQC و NACI

7-1 هرگونه تخطی از مفاد این دستورالعمل به عنوان سوء استفاده از نماد NACIو MIQC تلقی می شود و هرگونه متن غلط یا شبهه برانگیز درباره تاییدصلاحیت توسط یك نهاد ارزیابی انطباق تاییدصلاحیت

شده یا ارجاع در هر سایت دیگر از مصادیق خلاف این دستورالعمل محسوب می شود.

7-2 شرکت MIQC در مقابل سوء استفاده از نماد NACI و MIQC ، حسب شدت تخلف طبق تدابیر مشروح زیر اقدام می نماید:

الف- اخطار كتبی از طریق فراخوان و شرح مورد تخلف

ب- مشاهده موارد در طول ممیزی ها و اخطار سرارزیاب در گزارش

تذکر: موارد فراخوان و اخطار در صورتیكه از طریق مقتضی حل و فصل نشود می تواند به استرداد گواهینامه و نماد و استفاده از حق اعتراض گردد.

تذکر: درمواردیكه براثر تخلف استفاده از گواهی و نماد به شهرت شرکت MIQC و یا مرکز ملی تائید صلاحیت خدشه وارد شود ، شرکت مودی اینترنشنال مجاز است نسبت به اقدام عاجل و ابطال گواهینامه صادر شده طبق ضوابط اقدام نماید.