تاییدیه های صلاحیت

تاییدیه های  صلاحیت

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله  تایید مینماید که شرکت مودی اینترنشنال قشم سرتیفیکیشن الزامات استانداردهای مربوطه را براورد نموده و صلاحیت گواهی کردن در زمینه های زیر را دارد.