بازآموزی ممیزان داخلی ISO 9001:2015

بازآموزی ممیزان داخلی ISO 9001:2015

یادگیری سازمانی و ارتقای مستمر كیفیت به عنوان موتور سازمان های قرن بیست و یكم محسوب می گردند.