مدیریت ریسک در ISO 9001:2020

مدیریت ریسک در ISO 9001:2020

ریسک یک مفهوم ساده نیست تعاریف مختلفی از ریسک  در اسناد سازمان بین المللی ISO منتشرشده است. یک تعریف ISO از ریسک، اثر عدم قطعیت بر روی نتیجه مورد انتظار می باشدریسک اکنون ریسک در ISO 9001:2015 اشاره شده است و سازمان‌ها در خصوص ریسک‌ها و فرصت‌ها سؤال دارند.