تکنیکهای شناسایی و ارزیابی ریسک  (HAZID, HAZOP, FMEA, FTA, JSA, . . . )

تکنیکهای شناسایی و ارزیابی ریسک (HAZID, HAZOP, FMEA, FTA, JSA, . . . )

شناسایی خطرات وارزیابی ریسک روشی سازمان یافته و نظام مند برای رتبه بندی و اولویت ریسک ها و تصمیم گیری در راستای کاهش ریسک به میزان قابل قبول است.