سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی API Q1 9th Edition

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی API Q1 9th Edition

سازمان های فعال بسیاری در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی، رفرنس های زیر را بکار می گیرند یا از تامین کنندگانشان می خواهند که سیستم مدیریت کیفیت شان را در تطابق با نیازمندیهای این رفرنس ها، نگهداری نمایند.
API Spec Q1 (مشخصه های مربوط به نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای تولیدی برای صنعت نفت و گاز طبیعی-ویرایش نهم) 
API Spec Q2 (مشخصه های مربوط به نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای خدماتی برای صنعت نفت و گاز طبیعی-ویرایش اول)