فراخوان حضور در جلسه ی کمیته بی طرفی شرکت مودی اینترنشنال قشم

فراخوان حضور در جلسه ی  کمیته بی طرفی شرکت مودی اینترنشنال قشم

 فرايند صدور گواهینامه سیستم‌های مدیریت، بالاترين ميزان اهمیت را به صداقت، بی طرفی و رعایت تعارضات احتمالی منافع مي دهد. همه کارکنان ملزم و متعهد به تحقق بی طرفی در تمامی امور کاری روزمره خود هستند. نظارت از نزدیک و سختگیرانه ای بر رعایت بی طرفی افرادی که در فرآیند صدور گواهینامه دخیل هستند برای حصول اطمینان از اینکه مفهوم درک شده باشد و انحرافی رخ ندهد، وجود دارد.