بازرســی فنــی

بازرســي فنــي

بازرسی فنی یک محصول شامل فعالیت‌هایی همچون بازرسی چشمی، اندازه‌گیری، انجام آزمون‌های عملکردی، انجام آزمایش‌های ساختاری و آزمون‌های غیر مخرب می‌باشد. نهادهای بازرسی موظف اند با انجام اقدامات فوق و مقایسه آنها با الزامات تعیین شده از سوی ذینفعان، از انطباق هر یک از ویژگی‌های محصول اطمینان یابند. پس از انجام مراحل فوق و حصول اطمینان نهادهای بازرسی مجاز از انطباق ویژگی‌های یک محصول، امکان صدور گواهی‌نامه فراهم خواهد شد.

به طور کلی بازرسی‌های فنی به منظور دستیابی به اهداف زیر صورت می‌پذیرند:

  • برآورده ساختن الزامات بین‌المللی یا ملی.
  • برآورده ساختن الزامات کارفرمایان / مشتریان.
  • جلب اعتماد ذینفعان و سهام‌دارن یک مجموعه، از تولید محصولات با کیفیت.
  • تسهیل فرآیند عرضه محصول به بازار.
  • بازرسی های فنی می‌تواند در مرحله ساخت و یا استفاده مرحله‌ی‌ اولیه‌ی یک محصول انجام گیرند.

‌بازرسی فنی حین ساخت:

فرآیند بازرسی حین ساخت شامل نظارت بر تمامی مراحل تولید یک محصول، از جمله انتخاب مواد اولیه، فرآیند تولید، انجام آزمون های عملکردی، انجام آزمون های ایمنی و ... می‌باشد. این فرآیند مطابق با استاندارد های الزامی تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد و یا الزامات کارفرما یا مشتری صورت پذیرفته و در صورت انطباق تمامی ویژگی‌های مورد نظر، گواهی مربوطه توسط شرکت‌های بازرسی صادر می‌گردد.

بازرسی فنی دوره‌ای:

فرآیند بازرسی دوره‌ای بیشتر شامل بازرسی‌های چشمی و انجام آزمون‌های عملکردی محصول می‌باشد. مطابق با الزامات تعیین شده، بازرسی های دوره‌ای در بازه‌های زمانی مشخص صورت می‌گیرند. شرکت مودی اینترنشنال با پیاده‌سازی الزامات استاندارد 17020 ISO و کسب مجوز از مرکز تایید صلاحیت ایران (NACI) سالهاست به عنوان نهاد بازرسی مستقل در زمینه بازرسی فنی فعالیت می‌نماید.