سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

استاندارد ISO 9001 یکی از شناخته شده ترین استانداردهای بین المللی است که الزامات آن در بیش از 800.000 سازمان و شرکت در سراسر جهان پیاده سازی شده است. امروزه استقرار الزامات این استاندارد در سازما نها به عنوان معیاری از رعایت الزامات مدیریت کیفیت در آن سازمان شناخته شده و در جلب اعتماد دیگر سازمان ها به منظور برقراری روابط تجاری متقابل تاثیرگذار است.
استقرار این استاندارد مسیر دستیابی سازما نها به اهداف ذیل را هموار مینماید:

 • زافزایش رضایتمندی مشتریان
 • دستیابی به پیشرف تهای مستمر در راستای اهداف سازمان
 • پیاده سازی نظام مند الزامات مورد نظر ذینفعان سازمان

این استاندارد قابلیت پیاده سازی در همه سازمان ها، فارغ از ابعاد و نوع فعالیتهای آنها اعم از تولیدی و خدماتی را دارد. «سیستم مدیریت کیفیت » با در نظر گرفتن ورودی ها، فرآیندها و خروجی های مورد نظر هر سازمان و برقراری تعامل مناسب بین آنها، سازمان ها را در مسیر دستیابی به اهداف مدیریتی و برآورده ساختن الزامات کیفی مشتریان هدایت میکند. به طور خلاصه م یتوان گفت استاندارد ISO 9001 چارچوبی را بیان می کند که سازما نها را مکلف به تمرکز بر الزامات و نیازمند یهای مشتری، فرآیندهای دستیابی به اهداف مدیریتی و رشد و توسعه پایدار می نماید.
مزایا:

 • دستیابی به کیفیتی پایدار در تولید محصولات/ ارائ هی خدمات مطابق با الزامات قانونی،
 •  نظام مند ساختن فرآیندهای کارآمد و مناسب سازمان،
 • معرفی سازمان به عنوان نهادی سازمان یافته در عرصه ی بین الملل،
 • ارزش نهادن و حصول اطمینان از رضایت مشتریان.

استاندارد ISO 9001 بر اساس اصول مدیریتی زیر، پایه گذاری شده است. این استاندارد با تمرکز بر این اصول می تواند سازمانها را در جهت دستیابی به اهداف مدیریتی هدایت نماید:

 • تمرکز بر مشتری
 • رهبری
 • مشارکت تمامی پرسنل سازمان
 • رویکرد فرآیندی
 • رویکرد نظام مند در دستیابی به اهداف
 • توسعه و بهبود پایدار
 • رویکرد واق عگرایانه در تصمی مگیری
 • مدیریت دانش سازمان
 • مدیریت استراتژیک در سازمان

شرکت مودی اینترنشنال با بهره مندی از ممیزان باتجربه و با اخذ مجوز از تنها مرجع اعتباربخشی بین المللی داخلی ( NACI ) توانایی ارائه ی گواهی سیستم های مدیریت کیفیت بر مبنای الزامات استاندارد ISO 9001 را دارا می باشد. تعهد مدیریت، استقلال و تمرکز بر دانش سازمانی همواره شرکت مودی اینترنشنال را در زمره ی پیشگامان توسعه ی سیستم های مدیریت کیفیت در ایران قرار داده است. اقدام بیش از 1000 شرکت و سازمان داخلی و خارجی در اخذ  گواهی سیستم های مدیریت و کیفیت (ISO 9001 ) ، از این شرکت مورد اعتماد صنعتگران سرافراز ایران عزیز بر اثر بخشی اقدامات این شرکت بوده است.