استاندارد مدیریت ایمنی غذا ISO 22000 و HACCP

استاندارد مديريت ايمني غذا ISO 22000 و HACCP

استاندارد ISO 22000 ، یک استاندارد بی نالمللی است که به منظور ارائه ی ساختاری یکپارچه جهت حصول اطمینان از سلامت و ایمنی زنجیره ی عرضه مواد غذایی در سرتاسر جهان تدوین شده است. این استاندارد الزاماتی را جهت نظارت بر ایمنی موادغذایی، بیان می نماید. که عناصر کلیدی آن شامل ارتباط متقابل، سیستم مدیریت، و اصول HACCP می باشد. با توجه به شیو هی نگارش استاندارد ISO 22000 ، پیاده سازی نظام مدیریتی مبتنی بر این استاندارد در تمامی سازمان هایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در زنجیره تامین موا د غذایی فعالیت می نمایند صرف نظر از اندازه و پیچیدگی آنها امکان پذیر است.

در ادامه به برخی از صنایع و فعالیت های مرتبط با زنجیره ی تامین مواد غذایی اشاره شده است:

 • مزارع کشاورزی.
 • تولیدکنندگان خوراک دام.
 • تولیدکنندگان مواد اولیه اقلام غذایی.
 • تولیدکنندگان مواد غذایی.
 • بسته بندی مواد غذایی.
 • انبارکردن نگهداری مواد غذایی.
 • سایر خدمات در حوزه ی مواد غذایی

به طور خلاصه می توان گفت پیاده سازی الزامات این استاندارد سبب شناسایی و حذف مخاطرات موجود در فرآیند تولید، بسته بندی، حمل و ... مواد غذایی م یگردد. باید در نظر داشت که وجود طر ح ها و برنامه های متعدد کنترلی درحوزه ی مواد غذایی سطوح متفاوتی از الزامات را برای یک ماده ی غذایی تعیین م یکند. این امر تولیدکنندگان را متحمل هزینه های زیادی جهت حصول انطباق با این الزامات متعدد نموده است.در مقابل استاندارد ISO 22000 با ساختاری یکپارچه و به طور کاملا هماهنگ شکل گرفته و در تمامی جهان سازما نها را با اصولی واحد مورد ارزیابی قرار میدهد. از جمله مزایای پیاده سازی نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • سازگاری با سایر نظا م های مدیریتی.
 • تطابق محصول با استانداردهای جهانی.
 • اعتبار بیشتر تولید کننده در نزد مشتریان.
 • امکان عرضه محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی.
 • افزایش ایمنی مواد غذایی و کاهش بیمار یهای ناشی از آلودگی های غذایی.
 • بهر ه برداری بهتر از منابع.
 • بهبود عملکرد سیستم با مستند شدن تمامی فرآیندها و رویه ها.
 • کاهش موارد نارضایتی مشتریان.
 • کاهش هزینه های مرتبط با مرجوع شدن محصولات.

شایان ذکر است، با بهره مندی از تجارب متخصصان صنعت غذایی کشور، شرکت مودی اینترنشنال موفق به اخذ اعتبار در زمینه صدور گواهی نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی گردیده است. همچنین با توجه به اینکه، شرکت مود ی اینترنشنال پیشتر در فهرست شرکتهای مجاز سازمان غذا و دارو در زمینه بازرسی و ممیزی واحدهای تولیدی و بازرسی کالا در سطح عرضه خارج از کشور قرار گرفته بود، این شرکت امکان ارائه ی انواع خدمات بازرسی و ممیزی را در صنعت مواد غذایی نیز دارد.