گواهی تضمین کیفیت جوش ISO 3834

گواهی تضمین کیفیت جوش  ISO 3834

در سال 1994 موسسه ی استانداردهای اروپایی (CEN) اولین ویرایش استاندارد EN729 که هدف آن تعیین الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی بود، را منتشر نمود. از آن زمان به بعد برای شرکتهای سازنده ای که از فرآیندهای جوشکاری در ساخت محصول خود استفاده کرده و بر اساس الزامات این استاندارد فعالیت می نمودند، گواهینامه EN729 صادر گردید. پس از آن و در سال 1994 سازمان استاندارسازی بین المللی (ISO) استاندارد EN729 را با کمی بازنگری تحت عنوان استاندارد ISO 3834 منتشر نمود. استاندارد ISO-3834 الزامات کیفیتی مناسبی برای فرآیند جوشکاری مواد ذوبی مشخص می نماید. این الزامات بدون اشاره به گروه خاصی از محصولات، فقط مربوط به جنبه هایی از کیفیت محصول هستند که ممکن است تحت تاثیر جوشکاری ذوبی قرار گیرد. توجه به این امر ضروری است که کیفیت را نمیتوان در هیچ یک از مراحل آزمون و بازرسی بدست آورد بلکه دستیابی به سطح کیفی مورد نظر یک سازمان تنها با اعمال کنترلهایی در تمامی مراحل طراحی، انتخاب مواد، فرآیندهای ساخت و بازرسی ، ممکن است. اعطای گواهی تضمین کیفیت جوش، پس از نظارت بر تمامی مراحل تولیدی و فرآیندی یک واحد صورت می پذیرد و موید آن است که تمام الزامات استاندارد از مرحله طراحی و تولید تا بازرسی و آزمون نهایی برآورده شده اند.

مزایای دریافت گواهی تضمین کیفیت جوش:

  • افزایش اطمینان از کیفیت محصولات جوشکاری شده
  • افزایش اطمینان از زمان تحویل قید شده در قرارداد
  • افزایش اعتبار و قدرت رقابت شرکت در داخل و خارج از کشور
  • افزایش سطح کیفی و صلاحیت تامین کنندگان قطعات و مجموعه های جوشکاری شده
  • کارایی بیشتر فعالیت های مرتبط با جوشکاری از مهندسی و تامین تا اجرا
  • کاهش هزینه های حاصل از دوباره کاری، ضایعات و خسارات
  • کاهش هزینه های حاصل از خرابی ناگهانی تجهیزات
  • کاهش هزینه های بازرسی شخص ثالث.

امروزه شرکت مودی اینترنشنال، پس از سا لها فعالیت در عرصه صدور گواهی سیستم های کیفیت و ارائه ی خدمات بازرسی فنی جوش و انجام آزمونهای غیرمخرب، توانایی ارائه ی گواهی تضمین کیفیت جوش ذوبی مطابق با الزامات استاندارد ISO 3834 را دارد. لازم به ذکر است شرکت مودی اینترنشنال از ابتدای سال 1393 و پس از اجباری شدن اخذ گواهی تضمین کیفیت جوش ذوبی در ساز ه های ساختمانی به عنوان یکی از اولین نهادهای گواهی دهنده فعال در این حوزه موفق به اخذ اعتبار از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید و همچنین مورد تایید شرکت ملی گاز ایران به عنوان مرجع ارزیابی و صدور گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت جوش برای پیمانکار و شرکت های تابع قرار گرفته است.